EEZY KEYZ® – sähköpostin salaustuotteen käyttöehdot

1. Osapuolet ja sopimuksen tekeminen

Tämän sopimuksen osapuolina ovat IPR Avenue Oy Ltd (jäljempänä ”Toimittaja”) ja sen tarjoaman Tuotteen käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”). Käyttäjän tulee olla luonnollinen henkilö, joka toimii itsensä tai juridisen henkilön puolesta.

Nämä käyttöehdot, joita Toimittaja voi muuttaa, muodostavat koko sopimuksen Toimittajan ja Käyttäjän välillä. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan sopimusta hyväksymällä nämä käyttöehdot rekisteröityessään Toimittajan internet -sivustolle ja ladatessaan EEZY KEYZ® -tuotteen käyt-töohjelman (jäljempänä ”Tuote”) sekä sen jälkeen aina käyttäessään Tuotetta. Käyttääkseen Tuotetta Käyttäjän tulee hyväksyä nämä käyttöehdot kokonaisuudessaan. Hyväksymällä nämä käyttöehdot Käyttäjä hyväksyy myös Toimittajan internet-sivustolla saatavilla olevan tietosuojaselosteen.

2 Tarjotun Tuotteen kuvaus ja sopimuksen kohde

EEZY KEYZ on korkealuokkainen sähköpostin automaattinen salaustuote, jonka käyttö perustuu laite- ja käyttöjärjestelmäkohtaisen käyttöohjelman lataamiseen Käyttäjän laitteelle. Nämä käyttöehdot koskevat kaikkia uusia ominaisuuksia, jotka lisäävät tai parantavat Tuotetta sekä muutoksia nykyiseen Tuotteeseen.

Toimittajan ja Käyttäjän välisen sopimuksen kohde on ei-eksklusiivinen, ei-siirrettävä ja päätettävissä oleva lisenssi Tuotteen käyttämiseen.

3 Maksut ja verot

Käyttäjää veloitetaan Toimittajan internet -sivustolla olevan hinnaston tai Toimittajan ja Käyttäjän välisen nimenomaisen erillisen sopimuksen mukaisesti. Käytössä olevat maksutavat on myös kuvattu Toimittajan internet -sivustolla.

Mitään maksuja ei palauteta, eikä palautuksia tai luottoa anneta osittain käytetyistä käyttöjak-soista.

Käyttämällä Tuotetta Käyttäjä nimenomaisesti hyväksyy sen, että Toimittajalla on oikeus veloittaa asianmukaiset maksut hinnaston mukaisesti.

Arvonlisäveroa lukuun ottamatta Käyttäjä vastaa kaikkien Tuotteen käyttämisestä sille määrättävistä veroista. Arvonlisävero lisätään automaattisesti hintoihin, kun Käyttäjä:

1. asuu Suomessa; tai
2. asuu missä tahansa muussa Euroopan Unionin jäsenmaassa, eikä anna voimassa olevaa ALV-numeroa rekisteröintiprosessin yhteydessä Suomen lain ja asianomaisten EU-direktiivien vaatimusten mukaisesti.

Toimittajalla on oikeus muuttaa voimassaolevia maksuja tai lisätä uusia maksuja hinnastoon. Tällaiset muutokset tulevat voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun ne on julkaistu Toimittajan www-sivustolla. Mikäli Käyttäjä käyttää Tuotetta tällaisten muutosten astuttua voimaan, on Käyttäjä velvollinen maksamaan Tuotteen käytöstä uuden hinnaston mukaisena.

4 Muutokset Tuotteeseen

Toimittaja pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa muokata tai lopettaa Tuotteen tai sen osan toimitus väliaikaisesti tai pysyvästi. Käyttäjä hyväksyy sen, ettei Toimittaja vastaa Käyttäjälle tai millekään kolmannelle osapuolelle mistään muokkauksista Tuotteeseen, sen toimituksen keskeyttämisestä tai lopettamisesta.

5 Käyttäjän velvollisuudet ja vastuut

5.1 Käyttäjän tulee:

1. taata, että Käyttäjällä on toimivalta ja kelpoisuus solmia sopimus Toimittajan kanssa omissa nimissään tai Käyttäjän edustaman oikeushenkilön puolesta;
2. taata, että Käyttäjä ei Tuotetta käyttäessään riko mitään Tuotteen käyttöön sovellettavissa olevia lakeja tai säännöksiä, ml. lakeja ja säännöksiä koskien Euroopan Unionin kansalaisten henkilötietojen luovuttamista Euroopan Unionin ulkopuolelle;
3. taata, että Käyttäjä ei Tuotetta käyttäessään riko mitään sopimuksia kolmansien osapuolten kanssa;
4. taata, että Käyttäjä ei Tuotetta käyttäessään kohtuuttomasti häiritse muiden Toimittajan asiakkaiden Tuotteen käyttöä;
5. säilyttää vastuullisesti ja turvallisesti Tuotteen tilitiedot ja salasanan;
6. pitää yllä Tuotteen rekisteröitymisen yhteydessä Toimittajalle ilmoittamaansa sähköpostiosoitetta ja viipymättä ilmoittaa sähköpostiosoitteen muutoksesta Toimittajalle.

5.2 Käyttäjä ei saa:

1. toimia sellaisella tavalla, joka heikentää muiden käyttäjien mahdollisuuksia käyttää Tuotetta;
2. häiritä tai sekoittaa Tuotetta tai Tuotteen jakelussa käytettyjä palvelimia tai verkkoja, eikä laiminlyödä mitään Tuotteen jakelussa käytettävien tietoverkkojen vaatimuksia, toiminta- tai menettelytapoja tai sääntöjä;
3. käyttää Tuotetta muilla sovelluksia kuin niillä, jotka Toimittaja tarjoaa tai nimenomaisesti hyväksyy;
4. myydä Tuotetta eteenpäin tai yhdistää Tuotteen Käyttäjän tai kolmannen osapuolen tarjoamaan Tuotteeseen;
5. antaa kolmansien osapuolten käyttää Tuotteen tilitietoja tai antaa useampien ihmisten tai oikeushenkilöiden jakaa tilitietoja.

5.3 Vastuuvapaus

Toimittajalla ei ole minkäänlaista pääsyä Käyttäjän Tuotteella salattuun sähköpostiliikenteeseen.

Käyttäjä vapauttaa kaikesta vastuusta Toimittajan ja sen tytäryhtiöt, yhteistyökumppanit, toimihenkilöt, edustajat, työntekijät, liikekumppanit ja lisenssinantajat kaikista Käyttäjän tai kolmannen osapuolen esittämissä vaatimuksissa, jotka johtuvat Käyttäjän Tuotteella suojaaman sähköpostiliikenteen sisältöön.

6 Toimittajan oikeudet, velvollisuudet ja vastuut

6.1 Tuotteen perusta ja tarjoaminen

Toimittaja toimittaa Tuotteen saataville siinä muodossa, kun se on saatavilla Toimittajan verkkosivuilla. Käyttäjä käyttää Tuotetta omalla vastuulla. Toimittaja sen tytäryhtiöt, yhteistyökumppanit, toimihenkilöt, edustajat, työntekijät, liikekumppanit ja lisenssinantajat eivät anna mitään suoria tai epäsuoria takuita Tuotteesta. Toimittaja ei esimerkiksi anna takuita Tuotteen soveltuvuudesta määrättyyn käyttötarkoitukseen tai liiketoimintaan eikä myöskään Tuotteen omistusoikeudesta tai siihen liittyvien tekijänoikeuksien loukkaamattomuudesta.

Toimittajalla on rajoittamaton oikeus käyttää alihankkijoita Tuotteen tarjoamiseen.

6.2 Toimittajan takuun ja vastuun rajoitukset

Toimittaja vastaa ainoastaan virheistä, jotka johtuvat sen tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta johtuvasta käyttöehtojen rikkomisesta.

Toimittajan korvausvastuu ei ylitä Käyttäjän vaatimuksen esittämispäivämäärää edeltävän kolmen kalenterikuukauden aikana Toimittajalle maksamia maksuja.

Toimittaja ei vastaa mistään vahingosta, joka johtuu siitä, ettei Käyttäjä ole toiminut näiden käyttöohjeiden kohdassa 5 lueteltujen sitoumustensa mukaisesti.

Toimittaja ei takaa, että:

1. Tuote vastaa Käyttäjän vaatimuksia;
2. Tuote toimii keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti, turvallisesti ja virheettömästi;
3. Tuotteen käytöstä saatavat tulokset ovat täsmällisiä ja luotettavia;
4. mitkään muut tuotteet, palvelut, tiedot tai muu aineisto, jonka Käyttäjä ostaa tai saa Toimittajalta, vastaa Käyttäjän odotuksia, sekä;
5. mitään virheitä Tuotteen ohjelmistoissa korjataan.

Kaiken ladatun tai muulla tavalla Tuotteen kautta saadun aineiston käyttö tapahtuu Käyttäjän omalla vastuulla ja Käyttäjä on yksin vastuussa mahdollisista laite-, tiedosto- tai ohjelmistovahingoistaan tällaisen aineiston lataamisen seurauksena.

Mitkään Käyttäjän Toimittajalta saamat suulliset tai kirjalliset ohjeet tai tiedot eivät sisällä mitään takuuta tai vakuutusta Käyttäjälle.

Toimittaja tai sen palveluntuottajat tai alihankkijat eivät ole vastuussa Käyttäjälle mistään suorista, epäsuorista tai rangaistusluontoisista vahingoista, jotka aiheutuvat:

1. Tuotteen käytöstä tai käytön estymisestä;
2. Tuotteen tai sen yhteydessä ostettujen tai saatujen tavaroiden, tietojen, palvelujen korvaamisesta kolmannen osapuolen toimittamilla tuotteilla, tavaroilla, tiedoilla, tai palveluilla;
3. luvattomasta pääsystä tai muutoksista Käyttäjän viesteihin tai tietoihin;
4. minkään kolmannen osapuolen Tuotteeseen liittyvästä lausunnoista tai menettelystä tai
5. Tuotteen tai sen käytön lainmukaisuudesta missään oikeusjärjestelmässä voimassaolevien tai lainmuutosten jälkeen voimaantulevien lakien tai määräysten perusteella.

6.3 Vastuunrajoitukset kolmansien osapuolien toimien osalta

Toimittaja ei voi kontrolloida Käyttäjän Tuotteella salaamaa sähköpostiliikennettä eikä myöskään tiedonkulkua Toimittajalle tai Toimittajalta. Tällainen tiedonkulku riippuu kolmansien osapuolten tarjoamien tai hallinnoimien internetpalvelujen toiminnasta. Ajoittain tällaisten kolmansien osapuolten toimet tai laiminlyönnit voivat heikentää tai häiritä Käyttäjän yhteyksiä internetiin (tai osaan siitä). Vaikka Toimittaja pyrkii käyttämään kaupallisesti kohtuullisia keinoja toimiakseen kaikin tarpeellisiksi katsomansa keinoin tällaisten tapahtumien korjaamiseksi tai estämiseksi, Toimittaja ei takaa Käyttäjälle häiriötöntä liikennettä internetissä. Toimittaja ei anna takuita minkään kolmannen osapuolen tarjoamien tai hallinnoimien internetpalvelujen toimivuudesta.

7 Toimittajan ja kolmansien osapuolien immateriaalioikeudet

Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että Tuotteeseen ja kaikkiin Tuotetta käytettäessä käytettäviin ohjelmistoihin kohdistuu Toimittajan tai kolmannen osapuolen omistus- tai käyttöoikeus, joka on suojattu voimassaolevilla immateriaalioikeuksilla ja lainsäädännön määräyksillä. Lisäksi Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että Tuotteen myyjien, sponsorien ja mainostajien kautta Käyttäjälle esitetyt tiedot ovat tekijänoikeuksien, tavaramerkkien, patenttien tai muiden oikeuksien tai säännösten suojaamia.

Käyttäjä ei ilman nimenomaista Toimittajan lupaa saa muokata, vuokrata, lainata, myydä, jakaa tai kehittää Tuotetta tai siihen liittyviä ohjelmiston osia tai johdannaisia.

Toimittajalla ei ole pääsyä eikä mitään oikeuksia Käyttäjän Tuotteen kautta lähettämään tai säilyttämään sisältöön. Koskien Käyttäjän Tuotteen julkisiin osiin nimenomaisesti saataville asettamaa sisältöä, Käyttäjä myöntää Toimittajalle seuraavat maailmanlaajuiset, vastikkeettomat ja ei-eksklusiiviset lisenssit: pysyvän, peruuttamattoman ja täysin alilisensoitavan lisenssin käyttää, jakaa, monistaa, muokata, sovittaa, julkaista, kääntää, julkisesti esittää ja näytteille panna kokonaisuudessaan tai osittain tällaista sisältöä ja sisällyttää tällainen sisältö muihin sisältöihin missä tahansa nykyisin tunnetussa tai myöhemmin kehitettävässä muodossa tai mediassa.

Toimittaja saa aina käyttää Tuotteen internetsivustolle tallentuvaa tai sille lähetettyä Käyttäjän tietoa tilastollisiin tarkoituksiin ilman tunnistetietoja. Toimittaja saa myös julkaista tilastot markkinointi- ja viestintätarkoituksiin sellaisella tavalla, joka takaa Käyttäjän anonymiteetin.

8 Ylivoimainen este (Force Majeure)

Toimittaja tai Käyttäjä eivät vastaa mistään virheestä, viivästyksestä tai toimintahäiriöstä, joka johtuu ylivoimaisesta esteestä kuten luonnonvoimista, työtaisteluista, tavarapulasta, kapinois- ta, sodasta, tulipalosta, epidemioista tai muista olosuhteista, joihin Toimittaja tai Käyttäjä eivät voi vaikuttaa. Tämän kohdan perusteella sopimusvelvoitteesta vapautuneen osapuolen velvollisuuksia ja oikeuksia jatketaan ajanjakso, jonka vapautuksen aiheuttanut olosuhde kes-tää.

9 Sopimuksen päättäminen ja tason alentaminen

9.1 Käyttäjän suorittama sopimuksen päättäminen ja palvelutason alentaminen

Käyttäjä voi milloin tahansa lopettaa Tuotteen tilaamisen tai, jos Tuotteesta on eritasoisia versioita, alentaa tilauksensa palvelutasoa. Muutoksen voi tehdä vain Toimittajan internet-sivustolla antamalla tilauksen päättymisen tai palvelutason alentamisen edellyttämät tiedot. Päättäminen tai palvelutason alentaminen astuu voimaan heti, eikä sitä voi perua. Toimittaja ei palauta mitään Tuotteesta perittyjä tai muita maksuja osittain käytetyistä tilausjaksoista.

9.2 Toimittajan suorittama sopimuksen päättäminen

Toimittaja saa päättää Käyttäjän tilin välittömästi:

1. milloin tahansa Käyttäjän rikkoessa näitä käyttöehtoja;
2. milloin tahansa, jos Käyttäjältä ei pystytä perimään mitä tahansa tämän sopimuksenmukaista maksua;
3. koko Tuotteen asiakastoimitusten päättyessä mistä tahansa syystä.

9.3 Palvelutason alentamisen vaikutukset

Palvelutason alentaminen saattaa johtaa Tuotteen ylläpitopalvelimelle lähetetyn tai siltä saapuvan sisällön tai tiedon häviämiseen, sekä ominaisuuksien ja kapasiteetin häviämiseen. Toimittaja ei vastaa minkään tiedon katoamisesta palvelutason alentamisen yhteydessä.

9.4 Päättämisen vaikutukset

Tiliä päätettäessä kaikki Käyttäjän tiliä koskeva tieto hävitetään välittömästi. Tilin tietoja ei saa palautettua missään olosuhteissa.

10 Muutokset näihin käyttöehtoihin

Toimittajalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ilman Käyttäjän tai kolmannen osapuolen etukäteishyväksyntää. Toimittaja ilmoittaa Käyttäjälle kaikista olennaisista muutoksista internet-sivustollaan.

Mikäli Käyttäjä jatkaa Tuotteen käyttöä käyttöehtojen muutosten jälkeen, hänen katsotaan hyväksyneen muutokset.

11 Ilmoitukset

Toimittaja voi lähettää Käyttäjälle sähköpostitse ilmoituksia tai julkaista niitä www-sivustollaan mm. näihin käyttöehtoihin tai Tuotteen hinnoitteluun liittyen.

12 Linkit muihin sivustoihin

Tuotetta ylläpitävissä internet-sivustoissa tai kolmansilla osapuolilla voi olla linkkejä muihin internet -sivustoihin tai lähteisiin. Koska Toimittajalla ei ole määräysvaltaa tällaisiin sivustoihin ja lähteisiin, Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että Toimittaja ei ole vastuussa sellaisten ulkopuolisten sivustojen ja lähteiden olemassaolosta eikä vastaa niillä olevista sisällöistä, mainoksista, tuotteista tai muusta aineistosta. Lisäksi Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että Toimittaja ei vastaa suoraan eikä epäsuoraan mistään vahingosta, jonka tällaiset sisällöt, tuotteet tai palvelut tai niiden käyttö tai niihin luottaminen aiheuttaa.

13 Sopimuksen siirto

Toimittajalla on oikeus siirtää Tuote, mukaan lukien Toimittajan ja Käyttäjän välinen sopimus, kolmannelle osapuolelle. Käyttäjälle ilmoitetaan tällaisesta siirrosta kohdan 11. mukaisesti. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Toimittajan ja Käyttäjän välistä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Toimittajan nimenomaista hyväksyntää.

14 Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin ja Käyttäjän ja Toimittajan väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

15 Erimielisyydet

Näitä käyttöehtoja ja Käyttäjän ja Toimittajan välistä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

16 Luopuminen ja ehtojen itsenäisyys

Toimittajan luopuminen vetoamasta johonkin näiden käyttöehtojen mukaiseen oikeuteensa tai ehtoon ei tarkoita kyseisestä oikeudesta tai ehdosta luopumista. Mikäli joku näiden käyttöehtojen ehdoista todetaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa pätemättömäksi, osapuolet sopivat kuitenkin, että tuomioistuin antaa merkityksen kyseisestä ehdosta ilmi käyvälle osapuolten tahdolle ja säilyttää muut näiden käyttöehtojen ehdot voimassa.

17 Vanhentumissäännöt

Käyttäjä hyväksyy sen, että säädöksistä ja laeista riippumatta kaikki vaatimukset tai huomautukset, jotka liittyvät Tuotteeseen, sen käyttöön tai näihin käyttöehtoihin on tehtävä yhden vuoden kuluessa kyseisen vaatimuksen tai huomautuksen perusteen syntymisestä.

18 Kieli

Nämä käyttöehdot ja muu oikeudellisesti sitova aineisto ja asiakirjat on saatavilla saman sisältöisinä ja osapuolia sitovina suomeksi ja englanniksi. Ristiriitaisuuksien ilmetessä tulkitaan ensisijaisesti virallista suomenkielistä versiota.

19 Otsikot

Näiden käyttöehtojen otsikot on lisätty vain luettavuuden helpottamiseksi, eivätkä ne ole osa näitä käyttöehtoja.

20. Voimaantulo ja yhteydenotot

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 15.10.2016

Kaikki näitä käyttöehtoja koskevat kysymykset tulee osoittaa Toimittajalle sähköpostitse osoitteeseen: support@eezykeyz.eu